Groen Erfgoedzorg

Bodem en water

Een goede bodem en de juiste waterkwaliteit en grondwaterstand zijn essentieel voor groen erfgoed. Veranderingen in de toestand van bodem en water kunnen leiden tot schade aan (monumentale) bomen en beplantingen en kunnen afbraak doen aan het visuele en functionele karakter van vijvers en watergangen. Onderstaande pagina’s geven informatie over de oorzaken en gevolgen van veranderingen in de toestand van bodem en water groene erfgoederen, en beschrijven hoe met goed beheer negatieve effecten kunnen worden voorkomen of worden verholpen.

Bodemstructuur

Groen erfgoed kan niet zonder goede bodemstructuur. In een gezonde bodem komen veel poriën voor. Deze zijn nodig voor het aanvoeren en afvoeren van regenwater en de aanvoer van lucht en voedingsstoffen naar de wortelzone. In bodems met een slechte bodemstructuur staat de groei van planten en bomen onder druk.
> Meer lezen over bodemstructuur

Bodemverdichting

Bodemverdichting wordt veroorzaakt door het rijden met zware voertuigen en machines. Door de hoge druk van zwaar materieel, wordt de bodem samengedrukt. Dit effect kan tot een diepte van meer dan 60 cm beneden het maaiveldniveau optreden. Bij bodemverdichting daalt het aantal poriën in de bodem, en de poriën worden kleiner. Dat leidt tot zuurstofloosheid van de bodem, afname van het bodemleven, slechte doorwortelbaarheid en slechte ontwatering. Hierdoor ontstaat schade aan de bodem en planten en neemt de kans op wateroverlast toe.
> Meer lezen over bodemverdichting

Verdroging

Bij verdroging is de grondwaterstand in een gebied verlaagd. Door invloeden van buitenaf kan ook bij groene erfgoederen sprake zijn van verdroging. Verdroging kan leiden tot negatieve effecten op (monumentale) bomen en beplantingen van groene erfgoederen. Het risico van verdroging is het grootst in de delen van Nederland waar de bodem uit zandig materiaal bestaat. 
> Meer lezen over verdroging

Vernatting

Bij vernatting is de grondwaterstand in een gebied juist verhoogd. Vernatting kan net als verdroging leiden tot negatieve effecten op (monumentale) bomen en beplantingen van groene erfgoederen. De oorzaken van vernatting van groene erfgoederen kunnen binnen of buiten het erfgoed liggen.
> Meer lezen over vernatting


Voldoende schoon oppervlaktewater en het juiste waterpeil zijn voor instandhouding en beleving van groen erfgoed van groot belang. 


Slechte doorstroming en verrijking heeft ook nog andere gevolgen voor de waterkwaliteit.


De waterval in park kasteel Rosendael wordt gevoed door een schone bronbeek