Groen Erfgoedzorg

Richtlijnen

ERM beheert diverse soorten richtlijnen: uitvoeringsrichtlijnen en beoordelingsrichtlijnen (samen erkenningsregeling genoemd). Een uitvoeringsrichtlijn bevat de afspraken die gemaakt zijn over het op juiste manier uitvoeren van onderhoud en restauratie aan monumenten (de technische norm). Een beoordelingsrichtlijn bevat de afspraken over het aantoonbaar en het systematisch borgen van die kwaliteit (borging). Een organisatie die aan zowel de uitvoeringsrichtlijn als de beoordelingsrichtlijn voldoet kan een certificaat halen. 
Het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit stelt de regelingen vast en doet zo nodig uitspraken over de juiste toepassing van de regeling. Het toezicht op het hanteren van de afspraken in praktijk berust bij een onafhankelijke partij, de certificerende instelling. 

Richtlijnen en instandhoudingssubsidie

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kan bij het toekennen van instandhoudingssubsidie naar bepaalde uitvoeringsrichtlijnen verwijzen. 

Juridische aspecten van richtlijnen
Hoe verhouden deze richtlijnen zich tot de uitvoeringsvoorschriften van gemeenten? Mag het bevoegd gezag deze uitvoeringsrichtlijnen als voorschrift aan de vergunning verbinden? Kunnen de uitvoeringsrichtlijnen als verplichting worden gekoppeld aan de verlening van een subsidie? In deze notitie, klik hier, die in overleg met de RCE tot stand is gekomen, wordt ingegaan op de juridische aspecten van de ERM-uitvoeringsrichtlijnen. 

Aanbesteden en richtlijnen
Hoe zorg ik er voor dat werkzaamheden aan monumenten zorgvuldig en door deskundig personeel worden uitgevoerd en tegen een faire prijs?
Kijk hier, voor de resultaten van de workshop Aanbesteden in de monumentenzorg. 

Afstemming met K+K-regeling (Gelderland) met ERM-regelingen (Nederland)
Om dubbele audits te vermijden zijn beide regelingen op elkaar afgestemd. Klik hier voor meer informatie .

> Richtlijnen voor groen erfgoed

> Overige ERM richtlijnen voor gebouwde monumenten