Groen Erfgoedzorg

Subsidies

Bent u eigenaar van een groenaanleg die beschermd is als rijksmonument, dan zijn er subsidiemogelijkheden. Is uw groenaanleg beschermd als gemeentelijk of provinciaal monument, informeer dan bij de betreffende overheden. 

Sim-subsidie (voorheen Brim-subsidie)

Onderhoudswerkzaamheden om rijksmonumentale groenstructuren in stand te houden, komen in aanmerking voor subsidie op grond van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (Sim), de onderhoudsregeling die valt onder het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013 (Brim 2013). De subsidie bedraagt voor alle categorieën en eigenaren maximaal 60% procent van de subsidiabele kosten. 

Voorwaarde is dat de groenaanleg is ingeschreven in het monumentenregister. Een andere voorwaarde is dat de onderhoudswerkzaamheden sober en doelmatig van aard zijn en gericht op instandhouding van de monumentale waarden. Aanpassingen van de aanleg, bijvoorbeeld ten behoeve van het gebruik, komen niet voor deze subsidie in aanmerking. Subsidiabele werkzaamheden zijn omschreven in de zogenoemde Leidraad. Volg de stappen op Monumenten.nl. 

Restauratiesubsidie

Restauratie overstijgt onderhoud. Restauratiesubsidie verloopt via de provincie, die vanaf 2012 verantwoordelijk is voor de subsidiëring van restauraties van rijksmonumenten. Voor de provincie Gelderland bijvoorbeeld kan men terecht op www.gelderland.nl

SNL

Ligt de groenaanleg in het buitengebied dan is er wellicht een bijdrage vanuit de Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer. De subsidie is niet gericht op erfgoed maar vooral op natuurwaarden en soms cultuurlandschap. Instandhouding van landschapselementen als boomgaarden of singels kunnen zowel natuur- als erfgoedwaarden bevorderen. De voorwaarden en natuurbeheerplannen zijn niet bij alle provincies gelijk. Voor meer informatie zie de verwijzingen op: www.rvo.nl  

Restauratiefondshypotheek ook voor groen

Een belangrijke voorwaarde voor subsidiëring Restauratiefonds is dat een monument is ingeschreven in het Monumentenregister. Eigenaren van groene monumenten kunnen ervoor kiezen om in plaats van subsidie een laagrentende hypothecaire lening aan te vragen bij het Nationaal Restauratiefonds te Hoevelaken. Zie www.restauratiefonds.nl. De maximale hoogte van de lening is afhankelijk van de fiscaal drukkende onderhoudskosten. Deze vormen de grondslag voor de Restauratiefonds-hypotheek en worden vooraf vastgesteld door het Bureau Monumentenpanden van de Belastingdienst te Amersfoort, (033) 450 52 77

  
Instandhouding van groen erfgoed kost veel geld. Gelukkig zijn er diverse subsidies en fondsen die dit mogelijk maken.