Groen Erfgoedzorg

Duurzaamheid

In groen erfgoed speelt duurzaamheid in de planvorming en in de uitvoering een belangrijke rol. Instandhouding van groen erfgoed vraagt om een zorgvuldige omgang met het milieu, bodem en water. Maar ook moderne technieken en materiaal gebruik kan ons helpen om het behoud en de ontwikkeling van het groen erfgoed op een duurzame wijze vorm te geven. De energietransitie speelt een bescheiden rol. Hieronder volgen een aantal onderwerpen die in groen erfgoed op het gebied van duurzaamheid aandacht vragen. De verschillende onderwerpen worden de komende tijd op deze site verder uitgewerkt. 

Onkruidbeheersing op verhardingen


Toepassing moderne materialen (verhardingen, beschoeiingen, kantopsluitingen etc.)


Toepassing moderne technieken zoals sensortechnieken, robotmaaiers, digitalisering, waterbeheersing 


Biologisch gekweekt plantmateriaal


Ecologisch verantwoorde gewasbescherming en bemesting


Klimaatbestendigheid, verdroging en vernatting, waterbuffering