Groen Erfgoedzorg

Stadswerk mede-initiator Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten

Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland is een van de partners van deze nieuwsbrief Groen Erfgoed. Daarnaast is de vereniging, samen met ERM en de RCE, mede-initiator van het Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten, dat zich op 24 november 2021 presenteert. ‘Voor Stadswerk is verbinding hét sleutelbegrip dit jaar’, aldus beleidsadviseur Marcelle Verhoeven. Hoe wordt aan die verbinding gewerkt?

Waardevol Groen
‘Stadswerk is een ruim 100 jaar oude vereniging met bijna 5.000 leden. We bieden de Nederlandse gemeenten een ontmoetingsplek om kennis en ervaring uit te wisselen over de openbare ruimte’, vertelt Marcelle Verhoeven. ‘In die openbare ruimte – en dus ook in onze vereniging – speelt het groen een zeer waardevolle rol. In ons huidige werkplan en het meerjarenbeleidsplan staan onderwerpen als biodiversiteit, de aanpak van invasieve exoten en de klimaatadaptatie voorop.’ ‘Waardevol groen’ is dan ook de naam van een themawerkgroep, een van de vele binnen Stadswerk. De groep komt vier tot vijf maal per jaar bijeen om kennis uit te wisselen. Daarbij ligt het accent op de relatie tussen groen en maatschappelijke thema’s als klimaatbestendigheid, gezondheid, economie, leefbaarheid en biodiversiteit.


Park Merwestein, Dordrecht

Agenda werkgroep
Dat groen daarom gekoesterd moet worden, weten de deelnemers van de themawerkgroep ‘Waardevol groen’ maar al te goed. Groen is immers beeldbepalend en belangrijk voor duurzaamheid en klimaatvraagstukken. Bovendien nodigt groen in de fysieke leefomgeving uit tot bewegen en bevordert zo gezondheid en welbevinden. Ook draagt groen bij aan sociale cohesie in de buurt en aan de leefbaarheid van een wijk. Daarbij is de kwaliteit minstens zo belangrijk als de kwantiteit: alleen ‘goed’ groen levert maximale ecosysteemdiensten en is maximaal waardevol. Ook de inzet van nieuwe, innovatieve technieken draagt hier (verder) aan bij. De werkgroep buigt zich onder andere over vragen als: ‘Wat hebben we nodig om die leefomgeving goed te ontwerpen, in te richten en te beheren? En hoe betrekken we de burgers daarbij?’

Leden bepalen agenda
Stadswerk onderneemt tal van activiteiten binnen het onderwerp ‘Waardevol groen’, licht Verhoeven toe. ‘Zo is er een community of practice (CoP) rondom chemievrij onkruidbeheer opgericht en is Stadswerk penvoerder van een aantal onderzoeksprojecten, waaronder ook topsectorenprojecten. Bij dit alles staat kennisuitwisseling voorop. Hoe ziet waardevol groen eruit? Wat zijn de ontwerp- en beheeropgaven en, ook van zeer groot belang: hoe ga je om met de cultuurhistorische aspecten?’ Dit alles is geen ver-van-mijn-bed show, blijkt. ‘De agenda wordt bepaald door de leden’, legt Verhoeven uit. ‘Dat doen we onder andere tijdens een jaarlijkse brainstorm en in de vorm van een ledenraadpleging.’

    Marcelle Verhoeven

Uitvoeringsrichtlijnen
Een ander aandachtspunt noemt Verhoeven de ERM-uitvoeringsrichtlijn voor hoveniers: de URL 6010 voor Hovenierswerk in historische tuinen en parken. Die is in nauw overleg met alle betrokkenen ontwikkeld, net als de URL 6001 Tuinhistorisch onderzoek. Verhoeven voorziet dat, zeker in samenwerking met de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) hiervoor meer belangstelling is op te wekken, zowel bij gemeentelijke opdrachtgevers als bij de opdrachtnemers. ‘Zeker, ook daarin kan het nieuwe netwerk voorzien!’

Kijk hier voor meer informatie over Stadswerk.

Auteur: Theo van Oeffelt (Stichting ERM)
Foto’s: Marcelle Verhoeven (Stadswerk) en Ruurd van Donkelaar (Stichting ERM)