Groen Erfgoedzorg

Actualisatie Richtlijn Tuinhistorisch Onderzoek van start

In 2024 zal de huidige richtlijn Tuinhistorisch Onderzoek met Waardestelling (URL 6001) geactualiseerd worden. Afgelopen november is de eerste bijeenkomst geweest met de begeleidingcommissie, de penvoerders en ERM om met elkaar kennis te maken en het plan van aanpak te bespreken.


Plantsoen, Wantijpark Dordrecht, tuinarchitect D.F.Tersteeg, 1933 - foto ERM

De begeleidingscommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van opdrachtgevers, overheden, natuurorganisaties, vakorganisaties groen erfgoed en wetenschap/onderwijs. De commissie levert input voor de inhoud van de richtlijn. De 15 commissieleden halen hiervoor ervaringen en wensen op bij de eigen achterban of organisatie.

De tekst van de richtlijn komt tot stand i.s.m. de penvoerders (rapporteurs) en ERM. ERM levert inbreng voor de systematiek, het raamwerk en de inbedding in het restauratieproces.
Als alles volgens planning verloopt kan de concepttekst in het najaar van 2024 worden voorgelegd aan het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit (CCvD) van ERM. Deze toetst de richtlijn en stelt deze vast na een openbare reactieronde. Eind 2024 volgt dan de publicatie.

Meer informatie over de actualisatie: Ruurd van Donkelaar (ruurd.vandonkelaar@stichtingerm.nl).