Groen Erfgoedzorg

Actualisatie Richtlijn Tuinhistorisch Onderzoek

Het is inmiddels tien jaar geleden dat de Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek en Waardestelling zijn opgesteld. Initiatief nemers hiervoor in 2012 waren het College van Rijksadviseurs/Rijksadviseur Cultureel Erfgoed, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, De Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, het Nationaal Restauratiefonds en het Nationaal Groenfonds. In 2013 zijn de Richtlijnen onder beheer van Stichting ERM gekomen (URL 6001). De richtlijnen worden inmiddels breed in het vakgebied gehanteerd. Het uitvoeren van een tuinhistorisch onderzoek en waardestelling conform deze richtlijnen is in veel gevallen een voorwaarde bij vergunningverlening voor herstel en restauratie van groen erfgoed.


Buitenplaats Beeckesteijn, Velsen – foto Ruurd van Donkelaar

Inventarisatie VGE
De Vakgroep Groen Erfgoed (VGE), als vertegenwoordiger van de groen erfgoed onderzoekers en planvormers, heeft in 2020 een commissie ingesteld om een inventarisatie onder de leden uit te voeren naar een eventuele actualisatie van de URL 6001. Deze commissie bestond uit enkele leden van de vakgroep en enkele betrokkenen uit het werkveld waaronder de opstellers van de huidige richtlijnen. Het advies van deze commissie is door de VGE aangeboden aan Stichting ERM met het verzoek om een actualisatie van de richtlijnen te overwegen.

Raakvlakken met andere URL’s
Afgelopen maand heeft de CCvD (Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit) van ERM een projectplan hiertoe vastgesteld zodat er groen licht is om aan de actualisatie te beginnen. De geactualiseerde richtlijn heeft veel raakvlakken met de andere groene ERM-richtlijn Hovenierswerk Historische tuinen en parken (URL 6010) en met verschillende andere URL's waar deze betrekking hebben op monumentale bouwkundige elementen in groen erfgoed zoals hekwerken, prielen en cementrustiek. Ook is er een duidelijke relatie met de Richtlijn Bouwhistorisch onderzoek (URL 2007) die op dit moment wordt geactualiseerd en met de Richtlijn Kleurhistorisch Onderzoek (URL 2004). Zie ook in deze nieuwsbrief de aankondiging voor het Platform Kleur en Groen.

Begeleidingscommissie
Ter voorbereiding wordt een begeleidingscommisie ingesteld met vertegenwoordigers van organisaties uit het werkveld zoals opdrachtgevers, onderzoekers en overheden. Organisaties die hieraan willen deelnemen kunnen zich melden bij Stichting ERM.
Contactpersoon: Ruurd van Donkelaar ruurd.vandonkelaar@stichtingerm.nl